To content | To menu | To search


Rodzaje ryzyka kredytobiorcy.

Mamy kilka rodzajów ryzyka. Jednym z nich jest ryzyko finansowe. Wiąże się ono ze strukturą kapitałową osoby biorącej kredyty. Jeżeli kredytobiorca cały swój majątek ma sfinansowany z obcego kapitału, ponosi on ryzyko, że odsetki będą bardzo wysokie i tym samym nie będzie on w stanie spłacić kredytu, czy też nie będzie go stać na wykupienie obligacji. Im wyższe będą koszty pozyskania kapitału i im większy w tym udział będzie miął obcy kapitał, tym większe ryzyko będzie ponosił kredytobiorca. Ryzyko niewypłacalności jest ryzykiem związanym ze stratą jaka może być spowodowana upadłością kredytobiorcy lub może wiązać się z niewypłacalnością kontrahentów. Jest to część ryzyka finansowego. Można powiedzieć, że niewypłacalność jest stałą niezdolnością do tego, aby można było uregulować swoje wszystkie zobowiązania.

Ryzyko kredytowe jest ryzykiem, które wiąże się ze stratą, bądź też z niekorzystnymi zmianami sytuacji finansowej, które mogą doprowadzić do tego, że nasza zdolność kredytowa się zmieni. Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie na czas spłacić kolejnych rat kredytu. Nie wypełniając swoich zobowiązań wobec banku narażamy go na straty finansowe. Bank może przez to utracić swoją płynność finansową. Ryzyko kredytowe można mierzyć w dwóch wymiarach. Z jednej strony mamy ryzyko czyste, które wiąże się z niepewnością jaka będzie nasza sytuacja finansowa za jakiś czas. Drugą miarę ryzyka stanowi ryzyko zabezpieczenia kredytu. Może się zdarzyć sytuacja, kiedy zabezpieczenie kredytu zostanie w jakiś sposób zniszczone. Ryzyko bankowe wiąże się z działalnością banku. Jest ono wówczas, kiedy bank nie jest w stanie osiągnąć zamierzony przez siebie cel. Mogą być to również sytuacje, które w negatywny sposób wpłyną na sytuację banku i na jego rozwój. Można je zakwalifikować do grupy czystego ryzyka. Ryzyko operacyjne jest wynikiem zawodnych procedur wewnętrznych. Materializacja tego rodzaju ryzyka doprowadza do utraty kontroli nad zasobami. Może być ono spowodowane jakimiś błędami ludzi, czy też błędami całego systemu. Doprowadzą do niego również nie korzystne zdarzenia zewnętrzne, które obejmują również ryzyko sfery prawnej. Wyżej wymienione ryzyka są najbardziej znanymi formami ryzyka jakie związane są z bankowością i kredytami.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.zapachpieniedzy.com.pl/index.php?trackback/6

This post's comments feed